تاریخچه
×

تاریخچه

گروه تانا، اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران است. این گروه با بهره مندی از پیشینه موسسان و مشاوران خود دارای 25 سال تجربه ، خلاقیت، اندیشه ورزی و آینده پژوهی در بخش های تخصصی ارتباطات، روابط عمومی و روابط بین الملل می باشد که آن را به عنوان همکاری مطمئن و شریکی قابل اعتماد، مطرح می سازد.

تانا در سال 1388 تاسیس و بر مبنای ایده ای جدید، زمینه فعالیت ها و خدمات این گروه بر کلیه بخش های مرتبط با ارتباطات، روابط عمومی و روابط بین الملل متمرکز شده تا با راه اندازی آن، " اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران" متولد شود.

اولین آژانس ارتباطات ایران با اندیشه بین المللی در مسیر خلق ارزش، بهبود مستمر و دستیابی به شاخصه های جهانی و با انگیزه ای مضاعف تاسیس شده تا به سوی آیند ه ای متعالی گام بردارد.

"تانا" از ریشه و مصدر تانستن در زبان فارسی و اسم فاعل آن است. تانا، به معنی قوی، توانا و تلاشگر می باشد. همانطور که اسم فاعل دانا از مصدر دانستن به مفهوم آگاه و عالم است.