×

بازتاب اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران در شبکه های تلویزیون

رویداد مرتبط
بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران_ سیما-اخبار24 شبکه پنج- 97/06/11
بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران_ سیما-اخبار20 شبکه چهار- 97/06/10
بازتاب نمایشگاه صنعت گاز ایران_ سیما-اخبار21 شبکه یک- 97/06/10
گزارش خبرگزاری راپتلی روسیه از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
بازتاب نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران- تلویزیون الاتجاه عراق- 97/06/11

گالری فیلم